Miljö

 

Miljöarbetet innebär att Brandklass AB skall uppfylla de krav och mål som gäller för en verksamhet enligt lagar och andra föreskrifter samt arbeta med ständigt förbättringsarbete. Lagstiftning, myndigheters föreskrifter samt kommuners miljöprogram för byggande skall utgöra den miniminivå miljöarbetet utgår ifrån. Lagstiftning och tillsyn behöver därför vara effektiv och fokusera på det som är viktigt, för att på bästa sätt underlätta för oss företag att göra rätt.

Miljöarbetet för oss på Brandklass AB är en viktig del av det dagliga arbetet där grundpelarna är vår miljöpolicy och våra miljömål. Ett levande samhälle för oss är ett samhälle i ständig förändring, men som ändå lever i takt med sina tillgångar. Förändring med ett hållbarhetsperspektiv är det vi eftersträvar. Vi tror på att vårt egna engagemang är en av de faktorer som starkast driver miljöarbetet. En ledning med personligt engagemang och visioner kan skapa ett företagsklimat som uppmuntrar till miljömedvetenhet, kreativitet och innovation.

Vi ser till att företagsledningen engagerar sig i miljöarbetet. Ett systematiskt ledningsarbete med klara och realistiska mål och bra uppföljning är modellen. Varje anställd skall känna ett personligt ansvar och kunna bidra med förbättringsåtgärder så utvecklingsarbetet fortskrider gällande vår påverkan på miljön. Erfarenhetsutbyte och fortbildning är metoder som vi använder oss av.

De miljökrav som ställs på företag idag innebär samtidigt nya möjligheter. Ett bra och proaktivt miljöarbete är en viktig framgångsfaktor för oss som företagare. Att ligga steget före och dessutom vara medveten om miljöfrågornas potential skapar konkurrensfördelar samtidigt som nya idéer skapas. Miljöanpassning av verksamheten leder oftast till effektiviseringar och sänkta kostnader.

Inköp av vårt material påverkar miljön. Inköparen har därför en viktig roll i företagets miljöarbete genom möjligheterna att samarbeta med leverantörer. Vårt material måste beaktas vid inköp när det gäller våra brandskyddsprodukter. Vi eftersträvar att följa försiktighetsprincipen och vidta åtgärder vid hantering samt användning av kemikalier. Vi kartlägger vår kemikaliehantering och upprättar en kemikalieförteckning.

Våra transporter ger utsläpp till miljön och transporterna står för en stadigt ökande andel av de luftföroreningar som orsakar miljöproblem därför är det viktigt att vi håller oss uppdaterade med kunskap om transporterna och den miljöpåverkan som de orsakar. Hur transporterna effektiviseras och vilka transporter vi faktiskt kan avstå från. Vi ser även över fyllnadsgraden i bilarna, vi väljer närbelägna leverantörer, planerar rutterna och försöker samordna varuleveranser.

Tydliga rutiner för avfallshanteringen underlättar vårt arbete samt förbättringsarbetet att minska och effektivisera vår energianvändning.

Brandklass AB tar ansvar för miljön i sin verksamhet och ska minimera miljöpåverkan genom att samverka med kunder, leverantörer och entreprenörer. Vi förutsätter att våra leverantörer och entreprenörer främjar en hållbar miljö och arbetar för att minimera påverkan på miljön.

Använda resurser effektivt och ständigt sträva efter förbättringar i sitt miljöarbete samt arbeta för långsiktiga miljölösningar. För att uppnå förbättringar involverar vi de anställda, kunder, leverantörer och entreprenörer.