Brandtätning WEB-ikon

Brandtätning

Brandskyddsmålning WEB-ikon

Brandskyddsmålning

Brandskyddsisolering WEB-ikon

Brandskyddsisolering

Säkerhetsdörr WEB-ikon

Branddörrar och Brandfönster

Ljudtätning WEB-ikon

Ljudtätning

Förbesiktning WEB-ikon

Förbesiktning

Brandtätning

 

En byggnad är uppdelad i olika brandcellsgränser, där varje brandcell skall motstå direkt brand och rökspridning i ett visst antal minuter beroende på byggnadens utformning och verksamhet. Alla genomföringar som görs igenom brandklassade väggar och bjälklag måste tätas på ett korrekt utformat sätt. Detta för att uppnå samma brandkrav som brandcellsgränsen. Vid exempel EI60, där (E) står för brandtäthet och (I) för isoleringsförmåga skall vid brand klara ett brandförlopp i 60 minuter med dessa parametrar.

Vi jobbar med flertalet av de leverantörer som finns på marknaden och använder oss av den bästa produkten på rätt plats, ur både kostnad- och miljöperspektiv. Vare sig det är El, VVS eller Vent har vi lösningen!

Brandskyddsmålning

 

Det finns olika sätt att få ett effektivt brandskydd av bärande konstruktioner och brandskyddsmålning är ett utav dessa som fungerar lika bra på stål som trä. Detta alternativ är passande vid krav på estetik, då det blir allt vanligare att konstruktörer väljer att ha stålet synligt och inte inbyggt. Vi rengör stålet, rostskyddar vid behov och sedan målar till erforderlig mängd brandskyddsfärg. Hur tjock färgen behöver vara varierar på godstjocklek, brandkrav och vilka laster det är på konstruktionen. Om du vill ha en viss kulör på stålet eller träet, målar vi en sista strykning med täckfärg/skyddslack.

Brandskyddsisolering

 

Som alternativ till brandskyddsmålning kan vi brandisolera stål, trä och betong med stenullsisolering alternativt gipsning med brandskivor. Den brandtekniska dimensioneringen beror på samma parametrar som vid brandskyddsmålningBrandtekniska klassen för bärande konstruktioner är (R) som anger bärförmåga. Vid brandklassen R60 skall konstruktionen klara ett brandförlopp i 60 minuter.

 

Branddörrar och Brandfönster

 

Branddörrar måste monteras på rätt sätt för att hindra spridning av både brand och rökgaser. Vare sig det är dörrar, fönster eller andra installationer som går igenom en brandcellsgräns skall du uppnå ditt brandkrav. Vi monterar alla typer av brand- och säkerhetsdörrar samt brandfönster. Vi drevar och fogar dörren/fönstret vid färdigt montage.

 

Ljudtätning

 

Ljudtätning innebär att vi förhindrar ljudet att transporteras från ett rum till ett annat. Ljudet hittar alla springor, även de som inte syns och därför är det viktigt med bra ljudtäthet. De vanligaste orsakerna till ljudläckage är fönster, dörrar, installationer och genomföringar. Ljudkravet skiljer sig beroende på vad det är för verksamhet och fastighet, där du har högre krav i exempelvis en skola gentemot ett köpcentrum. Vi använder rätt produkter för ändamålet och ser till att ljudkravet uppnås. Detta leder till behagligare ljudkomfort, ökad trivsel samt arbetsro.

Förbesiktning

 

Vi hjälper våra kunder att säkerställa sitt passiva brandskydd och uppfylla sina åtaganden utifrån våra förbättringsåtgärder. Vi utför en kartläggning, där vi kontrollerar och dokumenterar noggrant bristfälliga och ej genomförda tätningar. Utifrån vår förbesiktning kan vi också ta fram en uppskattat kostnad och tidsåtgång.

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att brandkraven uppfylls.