Arbetsmiljö och Säkerhet

Inom vår verksamhet bedrivs arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet som en integrerad del av affärsverksamheten, till grund är vår policy, våra uppställda arbetsmiljömål, vårt arbete med riskbedömningar samt vårt arbete med ständiga förbättringar.

Arbetsmiljö- och Säkerhetsarbetet innebär att Brandklass AB skall uppfylla de krav och mål som gäller för en verksamhet enligt lagar och andra föreskrifter samt arbeta med ständigt förbättringsarbete. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta i allt vi gör.

Vi är varandras arbetsmiljö oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi alla har ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg arbetsplats.
För att nå dit krävs medvetenhet om att alla människor är och har rätt att vara olika. Alla blir vinnare på att stämningen är god på jobbet. En miljö där alla medarbetare känner sig inkluderade, kan vara sig själva, skapar förutsättningar för trivsel och leder till en attraktiv arbetsplats.

Grunden till att förebygga arbetsolyckor och ohälsa är att ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsgivaren i samverkan med skyddsombud och berörda arbetstagare undersöker risker i arbetsmiljön, gör riskbedömningar, genomför åtgärder efter en handlingsplan och följer upp resultatet. Det ska också finnas rutiner för arbetsmiljöarbetet till exempel när och hur ofta riskbedömning ska genomföras. Samt vilken metod som ska användas exempelvis riskanalys eller skyddsrond och hur uppföljning ska ske. Sedan är det viktigt att göra uppgift- och ansvarsfördelning, så att det tydligt framgår vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet.

För att uppnå ständiga förbättringar inom arbetsmiljön, involverar vi anställda, kunder, leverantörer och entreprenörer. Att alla på arbetsplatsen skall tänka och agera utifrån sitt eget arbetsmiljöansvar. Genom att skydda sig själv skyddar man också andra. Följa ordnings och skyddsreglerna på arbetsplatsen och använda angivna skyddsanordningar samt föreskriven skyddsutrustning. Ingen skall ta riskfyllda genvägar på grund av tidsbrist eller bekvämlighet. Uppmärksamma brister på arbetsplatsen, så att bristerna kan rättas till omgående.